ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 

ประโยชน์แห่งการนิยมพระเครื่อง

1.เพื่อให้มีอำนาจแห่งพุทธานุภาพ อำนาจคุณพระ(Magic) และอำนาจแห่งเจตนาธิษฐานของผู้สร้าง(Staedfast Resolution) ซึ่งเป็นพลังงานอันเร้นลับ อันปุถุชนธรรมดาอย่างเราท่านไม่สามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นได้

2.เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทำให้เกิดกำลังใจหรือขวัญดี (Good Moral) ตลอดจนให้เกิดความไว้ใจตนเอง (Self-confidence) สามารถเผชิญหน้าค่ออันตรายใดๆได้อย่างกล้าหาญและเยือกเย็น จึงนับว่าพระเครื่องฯ เป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างสูงในสังคมมนุษย์ (Sociological Value Material) ยิ่งกว่าเครื่องรางหรือของขลังอย่างใดๆ ทั้งนี้เพราะพระเครื่องฯ เป็นรูปพุทธปฏิมาแห่งพระบรมศาสดาเจ้าผู้ประเสริฐสุด

3.ด้วยการมีพระเครื่องฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวนี้เอง ช่วยให้เกิดศรัทธาแห่งความมั่นคงในพุทธศาสนา ตลอดจนมีความกตัญญูต่อพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐและพระอัจฉริยาจารย์ผู้วิเศษที่เป็นเจ้าของผู้สร้างพระเครื่องฯนั้นๆ

4.ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นผู้เอาใจใส่ในวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และพุทธประวัติ โดยไม่รู้ตัว

5.ได้รับรสแห่งคุณค่าของศิลปสมัยต่างๆ

6.ได้รับความเพลิดเพลินในการสะสมของเก่า (Antiquaries-collection)

7.พระเครื่องฯ เป็นสมบัติอันหาค่ามิได้ เพราะดำรงไว้ซึ่งผลานิสงส์อันวิเศษ ซึ่งเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมในทางธรรมสมบัติและโภคสมบัติ (Moral & Material Point of View) จึงนับว่าเป็น "ยอดของดี" ซึ่งของดีชนิดอื่นๆไม่อาจเทียบเคียงได้

8.พระเครื่องฯ เป็นสมบัติที่หาได้ยาก สมควรที่จะเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

9.เป็นการเชิดชูและรักษาวัตถุโบราณ (Antiques) อันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติมิให้ตกเรี่ยเสียหาย หรือตกไปอยู่ในที่อันไม่สมควร

10.ทำให้เป็นผู้มีศีลธรรม ทั้งนี้เพราะผู้ใดขาดศีลธรรมแล้ว อำนาจแห่งพระเครื่องฯ จะไม่บันดาลให้เกิดผลคุ้มครองอย่างใดเลย เพราะธรรมดาของดีจะให้คุณแต่เฉพาะคนดีเท่านั้น

11.ทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดี ทั้งนี้เกิดจากความยึดมั่นและภูมิใจว่าตนมีดี และการที่ต้องเจริญเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ผูกเวรกับผู้ใด ซึ่งทำให้ของดีทางเมตตามหานิยมเกิดผล การปฏิบัติดังนี้ทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดี ซึ่งเป็นความสุขส่วนหนึ่ง

12.การศึกษาในเรื่องพระเครื่องฯต้องอาศัยความละเอียดและความพินิจพิเคราะห์ ช่างสังเกตจดจำเป็นอันมาก ซึ่งจัดว่าเป็นทัศนียวิทยา (Perspective) แขนงหนึ่ง ช่วยทำให้เป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตได้เป็นอย่างดี

13.เป็นงานอดิเรก (Hobby) ที่ทำให้อารมณ์สุขอย่างประหลาด ทั้งนี้เกิดจากความชื่นชมยินดีและความนึกเห็น (Imagination) ในคุณวิเศษจากพุทธลักษณะอย่างมีนัย (Enigmatic) แห่งอาการสำแดงทางลีลา (Moving Expression) และองค์ประกอบแห่งลีลา (Movemented Composition) ของพระ เช่น พระท่ากระดาน พระหูยาน และพระร่วง ฯลฯ จะมีพุทธลักษณะและอาการสำแดงทางลีลาอย่างเคร่งเครียด ทำให้เกิดความโน้มนำให้เลื่อมใสว่ามีคุณวิเศษทางมหาอุดหรือคงกระพันขาตรี เป็นต้น ทั้งนี้แม้แต่ผู้ที่ยังมิได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระเครื่องฯ ก็ตาม ส่วนพระสมเด็จหรือพระนางพญา ฯลฯ จะสังเกตเห็นความสละสลวยอันประสานกันของเส้นรอบนอก (Perimeter) ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความบันดาลใจ (Inspire) ว่า คงจะให้ผลานิสงส์ในด้านเมตตามหานิยมอย่างสูง เป็นต้น อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ความยินดี ความภูมิใจและความมั่นใจ ฯลฯ เหล่านี้ ทำให้เกิดความสุขได้ประการหนึ่ง และจะหาไม่ได้ครบถ้วนในการเล่นอย่างอื่น เช่น ขอยกตัวอย่างการเล่นกล้วยไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แต่เพียงในด้านสวยงามเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาอันสูงส่งของมันแล้ว ไม่น่าจะคุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับจากมันเลย นอกจากนี้ การสะสมของเก่าต่างๆ เช่น เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เหรียญตราและสแตมป์ ฯลฯ เป็นต้น ก็นับว่าให้ความเพลิดเพลินดีอยู่ เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณแห่งการสะสม (Collective Instince) อยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มากก็น้อย แต่วัตถุเหล่านี้หาอิทธิพลหรือความศักดิ์สิทธิ์ใดๆมิได้เลย จึงไม่อาจจะเปรียบกับการสะสมพระเครื่องฯ ได้

จากทัศนะอุทาหรณ์ดังกล่าวนี้ จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายหันมาเอาใจใส่ในลัทธิ "พระเครื่องฯ นิยม" ให้รุ่งโรจน์ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเหตุว่า ยิ่งนานวันเข้า บุคคลในยุคใหม่ต่างก็จะพากันไม่รู้จักของดีที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรา และเป็นมรดกอันมีค่าของบรรพชนมาแต่กาลนาน.

(นำมาจากบทความของอาจารย์ตรียัมปวาย)

สถิติผู้ชมเว็บไซต์